Zahraničné obchodné komory žiadajú riešiť hlavné problémy

Vládni predstavitelia by sa po voľbách mali bezodkladne zaoberať napríklad opatreniami zameranými na primerané daňové a odvodové zaťaženie.BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) – Predstavitelia vlády by sa po voľbách mali bezodkladne zaoberať najdôležitejšími oblasťami hospodárskej politiky ovplyvňujúcej konkurencieschopnosť krajiny a rozhodovanie podnikov o investíciách.

Ako vyplýva zo stanoviska siedmich zahraničných obchodných komôr na Slovensku, ide o opatrenia zamerané na primerané daňové a odvodové zaťaženie, flexibilnosť v pracovnom práve, vzdelávací systém orientovaný na prax, výstavbu dopravnej infraštruktúry, odstránenie byrokracie, ako aj zodpovednosť orgánov verejnej moci a efektívne potláčanie korupcie, a tiež férové a transparentné verejné obstarávanie.

„Zvyšovanie daní, ako aj časté zmeny smerovania v daňovej politike ohrozujú Slovensko ako hospodársku lokalitu. Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky najvyššiu sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Aj vedľajšie mzdové náklady sú v porovnaní s európskym priemerom veľmi vysoké a stoja v ceste rozvoju zamestnanosti,“ upozornili obchodné komory. Potrebná je podľa nich preto silnejšia daňová úľava pre podniky, ktoré investujú do vytvárania pracovných miest, výskumu a vývoja, ako aj odborného vzdelávania mladej generácie.

Slovensko na základe stanoviska potrebuje aj vyššiu mieru zmluvnej slobody v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorá umožní pružnejšie reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov, výkyvy trhu, ale aj potreby zamestnancov.

„Nárok na odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov je dlhodobo kritizovaným prvkom pracovného práva. Zvyšuje personálne náklady zamestnávateľov aktívne reagujúcich na potreby trhu a znižuje ochotu zamestnávať viac zamestnancov. Prioritou je nepochybne urýchlenie pracovnoprávnych súdnych konaní a predvídateľnosť rozhodnutí súdov. Iba tak sa zamestnanci a zamestnávatelia efektívne domôžu svojich práv,“ uviedli komory. Tvrdia, že rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zasahuje do slobody kolektívne vyjednávať.

Komory považujú za nevyhnutné, aby sa školstvo stalo jednou z kľúčových priorít novej vlády a aby bola naštartovaná efektívna celková transformácia slovenského vzdelávacieho systému, s cieľom zvýšiť možnosti uplatnenia absolventov a reflektovať požiadavky pracovného trhu. Z tohto dôvodu je nutné, aby duálne odborné vzdelávanie ďalej napredovalo. Nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra na strednom a východnom Slovensku je stále prekážkou pre investície. Dôležité je výrazné zjednodušenie podnikania a odstraňovanie zbytočných byrokratických prekážok. Prioritou v rámci e-governmentu by malo byť urýchlenie zmien v systéme informatizácie štátnej správy, keďže nevyhovuje potrebám podnikateľov.

Nízky počet obchodných súdov a nedostatky pri presadzovaní práva spôsobujú podnikom problémy. Ide najmä o dlhé lehoty konaní a nepredvídateľnosť rozhodnutí. „Nápravu by mohlo priniesť urýchlenie súdnych konaní a zvýšenie transparentnosti pri procese rozhodovania. Je potrebné posilniť nezávislosť súdov, prokuratúry a polície a zasadiť sa o ich odpolitizovanie,“ uviedli komory. Odhalené korupčné prípady musia mať bez výnimky za následok príslušné trestné stíhanie.

Pri zadávaní verejných zákaziek je podľa komôr potrebné posilniť čestnú hospodársku súťaž, ktorá umožňuje širokú účasť potenciálnych uchádzačov, vrátane malých a stredných podnikov. Dôležité je odstrániť praktiky verejných obstarávaní „ušitých na mieru“ určitého, zvýhodneného, uchádzača. „Je potrebné zabezpečiť, aby základné princípy a prijaté pravidlá verejného obstarávania boli aj reálne uplatňované v praxi. Ide predovšetkým o efektívne metódy predchádzania konfliktu záujmov a zvýšenie transparentnosti umožnením kontroly procesu verejného obstarávania širšou verejnosťou,“ uviedli komory. V súvislosti s elektronickým trhoviskom je nutné zlepšiť právnu ochranu záujemcov a uchádzačov.

Sedem zahraničných obchodných komôr, francúzska, holandská, nemecká, rakúska, španielska, švédska a talianska, zastupuje záujmy vyše tisíc členských firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 180-tisíc zamestnancov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

11. februára 2016