Poliačik navrhuje zaviesť účinnejší model drogovej politiky, chce úpravu trestných činov

357842_martin poliacik 1 676x451.jpg

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) – Ustanoviť množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky navrhuje nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik.

Preto na marcovú schôdzu parlamentu poslanec predkladá novelu zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky. „Cieľom tejto právnej úpravy je určiť množstvá omamných látok a psychotropných látok na vykonanie ustanovení Trestného zákona a zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch. Návrh zákona v tejto časti reaguje na identifikované nedostatky právnej úpravy a z toho vyplývajúce problémy aplikačnej praxe pri postihovaní drogovej trestnej činnosti týkajúce správneho stanovenia hodnoty zaisteného množstva omamných látok, t.j. stanovenia obvykle jednorazovej dávky a rozsahu činu u ostatných foriem páchania drogových trestných činov,“ zdôvodnil Poliačik v dôvodovej správe k zákonu.

Účinnejší model drogovej politiky

Navrhuje úpravu vymedzenia drogových trestných činov v snahe zaviesť účinnejší model drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami pred kriminalizáciou užívateľov drog. Zmenami a doplnením Trestného zákona sa súčasne zavádza chýbajúca skutková podstata pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a oddeľuje sa skutková podstata prechovávania omamných látok a psychotropných látok od skutkovej podstaty iného nezákonného nakladania s týmito látkami (pestovanie, výroba, obchodovanie), pričom sa v trestných sadzbách mierne zohľadňuje odlišná spoločenská nebezpečnosť týchto skutkov.

Odporúčame:
Žitňanskú mrzí odmietnutie dekriminalizácie drog, pripraví novelu so zapracovanými pripomienkami

V návrhu zákona sa pri skutkovej podstate prechovávania omamných látok alebo psychotropných látok upúšťa od zisťovania účelu držby (pre vlastnú spotrebu alebo pre iného), ktorý pri privilegovaných množstvách týchto látok nie je reálne overiteľný. V súvislosti s týmito zmenami sa v Trestnom zákone nanovo vymedzuje pojem obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami, drogovými prekurzormi a predmetmi určenými na ich výrobu, z ktorého sa vylučuje konanie smerujúce k držbe najviac malého množstva drog (kúpa, zadováženie alebo rôzne formy prepravy), ktoré je podľa súčasnej úpravy striktne vnímané ako obchodovanie s drogami, a ktoré možno podľa novej právnej úpravy posúdiť buď ako samotnú držbu drog, alebo pokus držby drog v prípade ich kúpy alebo iného zadováženia, avšak len pri splnení podmienky, že takéto množstvo drog nie je určené na ich ďalšiu distribúciu.

Zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa

Zmenou zákona o priestupkoch sa zavádza nový druh priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, spočívajúci v neoprávnenom prechovávaní omamnej látky alebo psychotropnej látky v nepatrnom množstve určenom osobitným predpisom. Návrh zákona v tejto časti nadväzuje na zmenu Trestného zákona, pričom zavádza priestupkovú zodpovednosť za protiprávne konanie spojené s držbou nepatrného množstva drogy, ktoré bolo vyňaté z pôsobnosti Trestného zákona. Uvedené však platí len v tom prípade, ak držba nepatrného množstva drogy nie je opakovaná v rámci predchádzajúcich 12 mesiacov. Osobitne sa navrhuje riešiť priestupkovú zodpovednosť detských páchateľov (osôb do 18 rokov) za držbu drogy v nepatrnom množstve a to odklonom do pôsobnosti zákona o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele so zameraním na absolvovanie sociálneho poradenstva a špecializovanej diagnostiky drogovej závislosti s ohľadom na zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa,“ uvádza Poliačik.

Odporúčame:
Polícia by mohla podľa SNS a Most-Híd kontrolovať mladých, či pili alkohol alebo brali drogy

Poliačik zmeny navrhuje, lebo vníma potrebu odstrániť pretrvávajúce aplikačné problémy v súvislosti so stanovením hodnoty zadržaného množstva omamných látok a psychotropných látok´. „Platná právna úprava Slovenskej republiky predstavuje jednu z najprísnejších čo do výšky trestných sadzieb v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou vrátane postihu za držbu drog v rámci Európskej únie. Súčasný systém vedie ku kriminalizácii užívateľov drog, prevažne v kategórií osôb do 30 rokov, pričom sa zameriava najmä na následok vo forme udelenia trestnej sankcie, ktorá vedie k ich ďalšej stigmatizácii a zhoršeniu ich spoločenského uplatnenia a nevenuje sa dostatočne príčinám, ktoré vedú k páchaniu tejto trestnej činnosti (drogová závislosť, psychické poruchy, poruchy správania, rodinné problémy a pod.); opomína sa tým odbornou verejnosťou prezentovaný fakt, že v prípade tejto kategórie páchateľov ide predovšetkým o osoby, ktoré primárne potrebujú odbornú pomoc v súvislosti so zneužívaním drog pred ich kriminalizáciou.“

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2018.

Viac k témam: dekriminalizácia drog, drogy, Martin Poliačik
Zdroj: Webnoviny.sk – Poliačik navrhuje zaviesť účinnejší model drogovej politiky, chce úpravu trestných činov © SITA Všetky práva vyhradené.

3. marca 2018