Počet vyrobených vozidiel presiahol milión

BRATISLAVA 21. apríla (WBN/PR) – Na Slovensku bolo v roku 2015 vyrobených rekordných 1 038 503 automobilov. Oproti minulému roku je to nárast o takmer 70 tis. vozidiel. Slovenský automobilový priemysel aj v minulom roku potvrdil stabilne silnú pozíciu v slovenskej ekonomike o čom svedčí aj 44%-ný podiel výroby automobilov na celkovom priemysle Slovenska, ako aj 40%-ný podiel na celkovom slovenskom exporte. Podľa predstaviteľov Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je v súvislosti s významom automobilového priemyslu pre slovenské hospodárstvo nevyhnutné začleniť aktuálne potreby sektora do priemyselnej politiky krajiny.

Výrobné čísla potvrdzujú pozíciu niekoľkoročného lídra v počte vyrobených vozidiel na 1000 obyvateľov. Ten sa medziročne zvýšil o 11 vozidiel zo 179 vozidiel v roku 2014 na 190 vozidiel v minulom roku. „Výsledky automobilového priemyslu potvrdzujú kľúčovú pozíciu sektora v hospodárstve SR, ale súčasne sa stávajú záväzkom k zodpovednosti na zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti. Stojíme pred významnými industriálnymi výzvami, prichádza k nám ďalšia automobilka, preto je nevyhnutné vytvoriť adekvátne podmienky a začleniť aktuálne potreby sektora do priemyselnej politiky krajiny,“ zdôraznil prezident ZAP SR Juraj Sinay.

Automobilový priemysel aktuálne zamestnáva 125 848 zamestnancov. Z tohto počtu je 18 116 ľudí zamestnaných priamo u výrobcov automobilov a 107 732 ľudí v subdodávateľskej sieti. „Sú to významné čísla a je potrebné uvedomiť si, že automobilový priemysel viaže na seba priamo aj nepriamo viac ako 250 000 miest súvisiacich nielen s výrobným procesom,“ doplnil J. Sinay.

Pre udržanie rozvoja a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, ako najdôležitejšieho odvetvia národného hospodárstva SR, definoval ZAP SR svoje vízie a potreby aj pri príprave programového vyhlásenia vlády. Odporúčania sektora sa premietli do obsahu, schváleného Vládou SR. „Zväz automobilového priemyslu vníma programové vyhlásenie vlády pozitívne. Zohľadnilo podnety ZAP SR a je prísľubom udržania konkurencieschopnosti a rozvoja automobilového priemyslu. Sme pripravení byť nápomocní pri plnení ambicióznych cieľov vlády,“ konštatuje J. Sinay.

„Uvítali sme, že sa do programu vlády zapracovali niektoré zo zásadných odporúčaní v oblasti prípravy kvalifikovaných zamestnancov na strednom ale aj vysokoškolskom stupni vzdelania. Cítime z neho významnú podporu duálnej formy vzdelávania a tvorby profesijných študijných programov na vysokých školách v súlade s potrebami automotive,“ zhodnotil J. Holeček výkonný viceprezident ZAP SR.

Obdobie dynamických zmien v sektore prináša zvýšené požiadavky na výskumno-vývojové a inovačné kapacity. Potvrdenie významu podpory aplikovaného výskumu a inovácii s výraznejším vplyvom rezortu hospodárstva je podľa ZAP SR predpokladom na dosahovanie výsledkov v podmienkach priemyselnej praxe a potvrdenie snahy automotive
o integráciu výskumných kapacít a ich prepojenie so všetkými inštitúciami.

ZAP SR bude aj naďalej podporovať programy na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci SR. „Musíme eliminovať disproporciu v rozložení dodávateľov automobilového priemyslu. Západná časť Slovenska s rozvinutou infraštruktúrou ponúka sieť 279 dodávateľov, oproti tomu východná časť len 64 dodávateľov. Tento nepomer chceme postupne zmenšovať. Preto je kľúčovým pre nové investície v rámci automobilového priemyslu budovanie dopravnej infraštruktúry,“ konštatuje J. Sinay.

Dôležitou oblasťou ZAP SR je vytváranie podmienok pre rozširovanie elektromobility. Dosiahnutiu cieľov v oblasti znižovania emisií z dopravy nebude postačovať koncentrovať úsilie len na budovanie infraštruktúry, ale bude vhodné reálne zvažovať motivačné stimuly pre jej efektívne využívanie. Automobilový priemysel SR pozitívne prijal aj pokračovania aktivít pri implementácii zákona o odpadoch, ktorý vytvára podmienky pre zabezpečenie zhodnocovania automobilov aj po skončení ich technického života a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie pri nakladaní s odpadmi.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. apríla 2016