10 zmien, ktoré by mala urobiť vláda na zlepšenie podnikania

BRATISLAVA 3. mája (WBN/PR) – Slovensko bude mať aj v najbližších rokoch významný vplyv na hospodársky rast v strednej Európe. Aby však naďalej ostalo pre medzinárodných investorov atraktívnou lokalitou, musí urobiť niekoľko zásadných zmien v zjednodušení daňového systému a odstránení zbytočnej administratívy v zmysle hesla „Keep it short and simple“. „Slovensko malo v minulosti vždy jednoduché a jasne štruktúrované daňové pravidlá. Žiaľ v uplynulých rokoch naskočilo na trend komplikovania pravidiel. To treba zmeniť,“ odporúča Wilfried Serles, daňový poradca a konateľ spoločnosti Grant Thornton Slovensko.

Tu je 10 zmien, ktoré novej vláde odporúčajú experti Grant Thornton Slovensko:

1. Profesionalizácia a nová organizácia daňovej správy
Na zlepšenie služieb, ktoré má daňová správa poskytovať verejnosti, je potrebná jej profesionalizácia a vytvorenie vhodnej koncepcie. Investície do vzdelávania úradníkov daňovej správy a investície vynaložené na modernizáciu daňovej správy zaistia Slovensku budúcnosť. Tiež e-government v daňovej správe je ešte v plienkach a mal by sa urýchlene rozvinúť.

2. Zameranie daňových kontrol na „rizikové“ podniky
Na Slovensku sa vo všeobecnosti uskutočňujú daňové kontroly veľmi zriedka. Avšak v každodennej praxi sa stretávame s tým, že práve spoločnosti, ktoré si riadne plnia svoje daňové povinnosti, napríklad v oblasti dane z pridanej hodnoty, sú obzvlášť dôkladne podrobované kontrole, čo v niektorých prípadoch hraničí so šikanovaním. Daňové úrady by sa pri kontrolách mali zamerať na spoločnosti, ktoré dosahujú nápadne nízke zisky, alebo platia dane oneskorene. Práve dôkladnejšia kontrola takýchto podnikov by bola pre slovenský rozpočet zdrojom vysokých príjmov.

3. Reforma odvodového systému a zrušenie daní, ktoré prinášajú nízky príjem do rozpočtu
V záujme daňových poplatníkov by sa malo výrazne znížiť množstvo termínov na platenie daní a odvodov tiež je potrebná reforma odvodového systému. Momentálne totiž existuje príliš veľa platieb a viacero inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Tiež dane, ktoré prinášajú nízky príjem do rozpočtu, ako napríklad daň z motorových vozidiel, by mali byť buď zrušené alebo ich výber by mal byť zjednodušený.

4. Zrušenie nadmerného administratívneho zaťaženia pri vyslaniach zamestnancov
Smernica EÚ členským štátom určuje rámec povinností pri medzinárodnom vyslaní zamestnancov. 18. júna 2016 nadobudne na Slovensku účinnosť zákon, ktorý túto smernicu implementuje príliš prísne. Zahraničné spoločnosti budú musieť v prípade vyslania zamestnancov na Slovensko oznamovať inšpektorátu práce rozsiahle údaje. Okrem firemných a osobných údajov to budú i pracovné zmluvy s uvedením výšky platu ako aj presné informácie o čase odpracovanom vyslanými zamestnancami na Slovensku. Tieto pravidlá neznamenajú len masívne administratívne zaťaženie pre spoločnosti, ale uškodia tiež ekonomickej atraktívnosti Slovenska.

5. Koniec s taktikou slovenskej daňovej správy spočívajúcej v umelom predlžovaní lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty
Zo strany slovenskej finančnej správy je rozšírená prax, kedy namiesto vrátenia nadmerného odpočtu v zákonom stanovenej lehote správca dane začne daňovú kontrolu, ktorá je často ukončená bez zistení, avšak týmto postupom je lehota na vrátenie nadmerného odpočtu umelo predĺžená až o niekoľko mesiacov. Existujú konkrétne prípady s vysokými čiastkami, ktoré sú otvorené dokonca celé roky a nie sú vrátené daňovníkom. Medzičasom už existuje rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) z októbra 2015, v ktorom je Slovensko vyzvané, aby pri oneskorenom vrátení nadmerného odpočtu DPH zaplatilo danej spoločnosti dodatočné úroky. Táto bežná prax by mala skončiť.

6. Urýchliť proces harmonizácie v oblasti dane z pridanej hodnoty počas slovenského predsedníctva EÚ
Už 48 rokov je snaha o zavedenie jednotnej úpravy v oblasti dane z pridanej hodnoty v rámci Európy. Táto potrebná harmonizácia však doteraz z rozličných dôvodov stroskotala. Súčasné rozdielne systémy dane z pridanej hodnoty sú náchylné na podvody a jednotlivým štátom tak unikajú miliardy. Slovensku sa ponúka v rámci nastávajúceho predsedníctva EÚ historická šanca, aby bol tento proces úspešne dokončený.

7. Prijať zmeny v dani z príjmov právnických osôb
Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2015 zaviedla zmeny, ktoré sú kontraproduktívne. Preto by mala vláda

– ZRUŠIŤ ustanovenia, podľa ktorých sú daňovo uznateľné určité náklady až po ich zaplatení (napr. náklady na nájomné, právne poradenstvo atď.),
– ZRUŠIŤ ustanovenia, podľa ktorých sú zmluvné pokuty a úroky z omeškania daňovo neuznateľné,
– ZNOVU ZAVIESŤ pôvodné ustanovenia, podľa ktorých boli určité rezervy daňovým nákladom (napr. rezerva na nevyfakturované dodávky, zostavenie účtovnej závierky),
– ZRUŠIŤ ustanovenia, podľa ktorých je limitovaný daňový odpis majetku poskytnutého na prenájom,
– ZRUŠIŤ ustanovenia, podľa ktorých je limitovaná daňová zostatková cena motorových vozidiel vyradených predajom,
– ZNOVU ZAVIESŤ preferenčný režim daňového odpisovania majetku obstaraného formou finančného leasingu,
– ZRUŠIŤ ustanovenia, podľa ktorých je limitovaná daňová uznateľnosť nákladov súvisiacich s majetkom, ktorý má charakter osobnej potreby,
– PREHODNOTIŤ limitáciu daňových odpisov luxusných vozidiel.

Zároveň by mala znovu zaviesť ustanovenia, podľa ktorých sa príjem prislúchajúci k výdavku, ktorý bol daňovo neuznaným, nezahŕňal do základu dane,

8. Zrušiť nové ustanovenia v oblasti daňových odpisov pohľadávok a daňových opravných položiek k pohľadávkam
Už doteraz neprehľadné ustanovenia v tejto oblasti boli doplnené o ekonomicky nezmyselné pravidlá a síce, že podnikatelia, ktorí poskytnú obchodnému partnerovi úver, si ho v prípade jeho nesplatenia veriteľom nemôžu uplatniť do daňových výdavkov. Výnimky sú stanovené iba pre banky a lízingové spoločnosti. Bola zrušená možnosť daňového odpisu drobných pohľadávok s hodnotou do 332 EUR. Daňové ustanovenia v oblasti odpisov pohľadávok a opravných položiek k pohľadávkam musia byť výrazne zjednodušené a jednotne nanovo upravené.

9. Nedávne zmeny v DPH, ktoré treba prehodnotiť

Platba DPH po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby
Táto zmena umožňuje malým a stredným podnikom, aby im v rámci špeciálnej schémy vznikla daňová povinnosť za dodané tovary a služby až v okamihu, keď prijmú platbu od zákazníka. Na druhej strane, nárok na odpočet DPH vznikne zákazníkovi až po tom, ako malý/stredný podnik prijme príslušnú platbu. Ako zákazník zistí, že malý/stredný podnik prijal danú platbu?

Mechanizmus prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a pri dodaní stavby
Súhlasíme s účelom tejto zmeny, ktorým je eliminovať daňové úniky, ale implementácia tejto zmeny nie je ani zďaleka transparentná a ľahká pre daňovníka. Finančné riaditeľstvo vydalo zoznam činností, ktoré by mali podliehať mechanizmu prenosu daňovej povinnosti. Tento zoznam bude každý týždeň aktualizovaný! Ako má daňovník vedieť, či faktúra má byť vystavená s DPH alebo bez DPH?

10. Zrušiť povinnosť tvorby dokumentácie k transferovému oceňovaniu pri transakciách medzi tuzemskými závislými osobami
Na Slovensku – tak ako takmer vo všetkých iných krajinách – bolo doteraz bežné, že spoločnosti majú povinnosť vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu k medzinárodným transakciám realizovanými medzi závislými osobami (napr. materská spoločnosť – dcérska spoločnosť). Táto povinnosť bola rozšírená aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami, čo predstavuje pre spoločnosti dodatočné zaťaženie a takáto prax nie je v iných krajinách bežná.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

3. mája 2016